Statut

Statut Stowarzyszenia Związek Mazurski został przyjęty uchwałą podjętą na zebraniu założycielskim. Dokument ten określa cele, metody i tryb działania Stowarzyszenia.

[POBIERZ]

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Stwarzanie warunków organizacyjnych prawnych i finansowych służących odrodzeniu kultury mazurskiej we wszelkich jej aspektach.

2. Rozwój edukacji na temat regionu Mazur ze szczególnym uwzględnieniem historii, kultury materialnej i niematerialnej oraz mowy Mazurów.

3. Rozwój turystyki na terenie Mazur.

4. Promowanie i rozwijanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Mazur.

5. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

6. Wspieranie aktywności i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne, potencjał turystyczny itd.

7. Promowanie i rozwój współczesnych przejawów kultury Mazurów, także w życiu publicznym.

8. Koordynacja i promocja działań organizacji pozarządowych skupiających się na kulturze mazurskiej.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Promowanie w kraju i za granicą kultury mazurskiej oraz wszelkich form aktywności osób utożsamiających się z Mazurami.

2. Współpracę z placówkami naukowymi, muzealnymi i kulturowymi.

3. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych tj.

a. prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, głównie kulturoznawczych i lingwistycznych związanych z tematem kultury Mazurów jako podstawy dla dalszego wzbogacania jej i rozwoju.

b. finansowanie działań wydawniczych, wystawienniczych oraz wszelkich form ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Mazurów, jak również dawnych i współczesnych przejawów kultury mazurskiej.

c. działania na rzecz rozwoju i propagowania turystyki regionalnej związanej z kulturą mazurską.

4. Prowadzenie działalności reklamowej, wydawniczej, promocyjnej oraz organizowanie imprez kulturalnych.

Strona domowa Stowarzyszenia Związek Mazurski